ریحانه

reyhâne

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
274
معنا
دستۀ ریحان

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟