رها

rahâ

جنس
پسر
زبان
فارسی
معادل ابجد
206
معنا
آزاد؛ یله؛ بی‌قیدوبند

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟