رضا

rezâ

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
1001
معنا
۱. خشنودی؛ خوش‌دلی؛ ۲. (صفت) (عامیانه) خشنود؛ ۳. (تصوف) یکی از مراحل سلوک که سالک در آن هر حادثه‌ای را نتیجۀ مشیت الهی می‌بیند.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟