درین

dorrin

دختر
جنس، جنسیت

عربی ـ فارسی

معادل ابجد

264

معنی اسم، معنای نام

از جنس دُر

درین

dorin

دختر
جنس، جنسیت

عربی ـ فارسی

معادل ابجد

264

معنی اسم، معنای نام

از جنس دُر

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟