داوود

dâvud

جنس
پسر
زبان
عبری
معادل ابجد
21
معنا
محبوب

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟