داوود

dâvud

جنس، جنسیتعبری
پسر
معادل ابجد
21
معنی اسم، معنای نام
محبوب

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟