دانیال

dâniyâl

جنس
پسر
زبان
عبری
معادل ابجد
96
معنا
قضاوت خدا

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟