دانیال

dâniyâl

جنس، جنسیتعبری
پسر
معادل ابجد
96
معنی اسم، معنای نام
قضاوت خدا

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟