حسین

hoseyn

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
128
معنا
خوب، نیکو

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟