حسام

hosâm; hesâm

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
109
معنا
شمشیر تیز و برنده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟