حسام

hesâm

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
109
معنی اسم، معنای نام
شمشیر تیز و برنده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟