جواد

javâd

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
14
معنا
بخشنده، باسخاوت

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟