ثنا

sanâ

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
551
معنی اسم، معنای نام
۱. مدح؛ ستایش؛ ۲. دعا؛ ۳. درود؛ ۴. سپاس.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟