ثنا

sanâ

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
551
معنا
۱. مدح؛ ستایش؛ ۲. دعا؛ ۳. درود؛ ۴. (قدیمی) سپاس.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟