بیتا چطور اسمیه؟ رأی بده

بیتا اسم دوستته؟ بفرست براش


بیتا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟