بنیامین

benyâmin

جنس، جنسیتعبری
پسر
معادل ابجد
163
معنی اسم، معنای نام
پسر دست راستِ من

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟