برژانگ

baržâng

جنس، جنسیتکردی
دختر
معادل ابجد
280
معنی اسم، معنای نام
برژنگ

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟