برازمان

barâzmân

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
301
معنا
دارای فکر و اندیشۀ زیبا؛ بلنداندیشه

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟