ایلیا

iliyâ

جنس، جنسیتعبری
دختر
معادل ابجد
52
معنی اسم، معنای نام
خداوند خدای من است.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟