اوحد

owhad

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
19
معنا
یگانه، تنها
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟