امین

amin

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
101
معنی اسم، معنای نام
۱. امانت‌دار؛ ۲. کسی که مردم به او اعتماد کنند، طرف اعتماد؛ ۳. درستکار.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟