امین

amin

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
101
معنا
۱. امانت‌دار؛ ۲. کسی که مردم به او اعتماد کنند؛ طرف اعتماد؛ ۳. درستکار.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟