امید

omid

فارسی
55
آرزوی روی دادن امری همراه با انتظار تحقق آن؛ چشم‌داشت.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟