اطلاعات اسم الیانا

ریشه اسم الیانا

معادل ابجد اسم الیانا

معنی اسم الیانا

اسامی مشابه الیانا

افراد مشهور با اسم الیانا

اسم های هم آوا با الیانا

دختر

الیانا

elyânâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

93

دختر

الیانا

eliyânâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

93

الیانا چطور اسمیه؟ رأی بده

الیانا اسم دوستته؟ بفرست براش


الیانا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

2

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟