الهام

elhâm

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
77
معنی اسم، معنای نام
۱. در دل افکندن، تلقین کردن؛ ۲. اندیشه‌ای که به‌صورت ناگهانی در ذهن بیاید.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟