الهام

elhâm

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
77
معنا
۱. در دل افکندن؛ تلقین کردن؛ ۲. (اسم) اندیشه‌ای که به‌صورت ناگهانی در ذهن بیاید؛ ۳. القای امری از جانب خداوند در دل انسان.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟