الناز

elnâz

جنس
دختر
زبان
ترکی - فارسی
معادل ابجد
89
معنا
1. افتخار ایل؛ 2. مورد نوازش ایل؛ 3. نازنین ایل.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟