النا

elenâ

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
82
معنا
(از یونانی) هلنا

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟