النا

elenâ

جنس، جنسیتیونانی
دختر
معادل ابجد
82
معنی اسم، معنای نام
هلنا

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟