التفات

eltefât

پسر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

912

معنی اسم، معنای نام

۱. به سوی کسی نگریستن؛ ۲. توجه کردن؛ ۳. توجه و لطف داشتن به کسی

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟