افسون

afsun

دختر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

197

معنی اسم، معنای نام

۱. حیله، تزویر، مکر، نیرنگ؛ ۲. کلماتی که جادوگران و عزائم‌خوانان هنگام جادو کردن به زبان می‌آورند؛ ۳. سحر، جادو.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟