اعتصام

e'tesâm

پسر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

602

معنی اسم، معنای نام

۱. دست انداختن به چیزی، چنگ درزدن؛ ۲. خود را از گناه بازداشتن، بازماندن از گناه

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟