اشراق

ešrâq

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
602
معنی اسم، معنای نام
۱. روشن شدن؛ ۲. درخشیدن، تابان گشتن؛ ۳. برآمدن آفتاب، روشن و تابان شدن آفتاب؛ ۴. الهام گرفتن؛ ۵. وصول به حقایق از طریق کشف و شهود

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟