اشراق

ešrâq

دختر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

602

معنی اسم، معنای نام

۱. روشن شدن؛ ۲. درخشیدن، تابان گشتن؛ ۳. برآمدن آفتاب، روشن و تابان شدن آفتاب؛ ۴. الهام گرفتن؛ ۵. وصول به حقایق از طریق کشف و شهود

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟