اشراق

ešrâq

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
602
معنا
۱. روشن شدن؛ ۲. درخشیدن؛ تابان گشتن؛ ۳. برآمدن آفتاب؛ روشن و تابان شدن آفتاب؛ ۴. (مجاز) الهام گرفتن؛ ۵. (فلسفه) وصول به حقایق از طریق کشف و شهود.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟