اسما

asmâ

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
102
معنا
جمع اسم، نام‌ها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟