اسرا

asrâ

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
262
معنا
در گویش سمنانی، اشک

اسرا

esrâ

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
262
معنا
سیر دادن در شب، در شب راه رفتن، در شب سیر کردن

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟