احتشام

ehtešâm

پسر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

750

معنی اسم، معنای نام

۱. شکوه، جلال؛ ۲. شرمگین شدن؛ ۳. صاحب خدم و حشم شدن، حشمت و بزرگی و جاه و جلال یافتن؛ ۴. شرم داشتن، حیا کردن

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟