احترام

ehterâm

دختر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

650

معنی اسم، معنای نام

۱. رفتاری که نشان‌دهندۀ بزرگداشت و گرامی داشتن کسی است.؛ ۲. حرمت داشتن، گرامی بودن.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟