ابوالفضل

abolfazl

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
950
معنی اسم، معنای نام
پدرِ فضل

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟