ابراهیم

ebrâhim

جنس، جنسیتعبری
پسر
معادل ابجد
259
معنی اسم، معنای نام
دارای پدری والامقام

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟