اباذر

abâzar

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
904
معنی اسم، معنای نام
ابوذر

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟