آیین

âyin

پسر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

71

معنی اسم، معنای نام

۱. طریق، روش؛ ۲. رسم و عادت، سنت؛ ۳. نظم و قاعده؛ ۴. کیش، مذهب؛ ۵. زیب، زینت، آرایش

آیین جعفری

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟