آیدا

âydâ

جنس
دختر
زبان
ترکی
معادل ابجد
16
معنا
در ماه

آیدا

âydâ

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
16

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟