آوا

âvâ

جنس، جنسیتترکی
دختر
معادل ابجد
8
معنی اسم، معنای نام
بانگ، صوت

آوا عروجی

19 تیر 1398

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟