آوا

âvâ

جنس
دختر
زبان
ترکی
معادل ابجد
8
معنا
بانگ، صوت

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟