اطلاعات اسم آلاء

ریشه اسم آلاء

معادل ابجد اسم آلاء

معنی اسم آلاء

اسامی مشابه آلاء

افراد مشهور با اسم آلاء

اسم های هم آوا با آلاء

دختر

آلاء

âlâ'

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

33

معنی اسم، معنای نام

معنی

نعمت‌ها، نیکویی‌ها

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آلاء چطور اسمیه؟ رأی بده

آلاء اسم دوستته؟ بفرست براش


آلاء اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟