اطلاعات اسم آفاق

ریشه اسم آفاق

معادل ابجد اسم آفاق

معنی اسم آفاق

اسامی مشابه آفاق

افراد مشهور با اسم آفاق

اسم های هم آوا با آفاق

دختر

آفاق

âfâq

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

182

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. کرانه‌های آسمان؛ ۲. کشورها؛ ۳. جهان هستی، وجود؛ ۴. همۀ جهان، مردم جهان؛ ۵. کنارها، اطراف

آفاق چطور اسمیه؟ رأی بده

آفاق اسم دوستته؟ بفرست براش


آفاق اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟