آرزو

ârezu

جنس، جنسیتفارسی
پسر
معادل ابجد
214
معنی اسم، معنای نام
۱. امید؛ ۲. چشم‌داشت. ۳ آرمان؛ ۴. خواهش، درخواست؛ ۵. کام؛ ۶. هوس، اشتها؛ ۷. تمایل

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟