اطلاعات اسم آرزو

ریشه اسم آرزو

معادل ابجد اسم آرزو

معنی اسم آرزو

اسامی مشابه آرزو

افراد مشهور با اسم آرزو

اسم های هم آوا با آرزو

پسر

آرزو

ârezu

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

214

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. امید؛ ۲. چشم‌داشت. ۳ آرمان؛ ۴. خواهش، درخواست؛ ۵. کام؛ ۶. هوس، اشتها؛ ۷. تمایل

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آرزو چطور اسمیه؟ رأی بده

آرزو اسم دوستته؟ بفرست براش


آرزو اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟