آرزو

ârezu

جنس
دختر‌
زبان
فارسی
معادل ابجد
214
معنا
۱. امید؛ ۲. چشمداشت. ۳ آرمان؛ ۴. خواهش؛ درخواست؛ ۵. کام؛ ۶. هوس؛ اشتها؛ ۷. تمایل.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟