اطلاعات اسم آذرگون

ریشه اسم آذرگون

معادل ابجد اسم آذرگون

معنی اسم آذرگون

اسامی مشابه آذرگون

افراد مشهور با اسم آذرگون

اسم های هم آوا با آذرگون

پسر

آذرگون

âzargun

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

977

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. گیاهی شبیه خشخاش با برگ‌های بریده و گل‌های سرخ که در انتهای گلبرگ‌های آن لکۀ سیاهی وجود دارد، شقایق؛ ۲. گلی زردرنگ با بوتۀ کوتاه و برگ‌های دراز و ستبر که در تمام تابستان گل می‌دهد و زمستان ‌هم سبز است و از سالی به ‌سال دیگر می‌ماند و سال بعد نیز گل می‌دهد؛ ۳. مانند آتش، به رنگ آتش، سرخ‌رنگ

آذرگون چطور اسمیه؟ رأی بده

آذرگون اسم دوستته؟ بفرست براش


آذرگون اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟