اطلاعات اسم آذرماه

ریشه اسم آذرماه

معادل ابجد اسم آذرماه

معنی اسم آذرماه

اسامی مشابه آذرماه

افراد مشهور با اسم آذرماه

اسم های هم آوا با آذرماه

پسر

آذرماه

âzarmâh

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

947

معنی اسم، معنای نام

معنی

ماه آذر، ماه نهم از سال خورشیدی ایرانی

آذرماه چطور اسمیه؟ رأی بده

آذرماه اسم دوستته؟ بفرست براش


آذرماه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟