اطلاعات اسم آذردخت

ریشه اسم آذردخت

معادل ابجد اسم آذردخت

معنی اسم آذردخت

اسامی مشابه آذردخت

افراد مشهور با اسم آذردخت

اسم های هم آوا با آذردخت

پسر

آذردخت

âzardoxt

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

1905

معنی اسم، معنای نام

معنی

1. دختر آتش؛ 2. دختر آتش‌مانند

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آذردخت چطور اسمیه؟ رأی بده

آذردخت اسم دوستته؟ بفرست براش


آذردخت اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟