اطلاعات اسم آذربان

ریشه اسم آذربان

معادل ابجد اسم آذربان

معنی اسم آذربان

اسامی مشابه آذربان

افراد مشهور با اسم آذربان

اسم های هم آوا با آذربان

پسر

آذربان

âzarbân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

954

معنی اسم، معنای نام

معنی

نگهبان آتش

آذربان چطور اسمیه؟ رأی بده

آذربان اسم دوستته؟ بفرست براش


آذربان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟