آتنا

âtenâ

جنس، جنسیتیونانی
دختر
معادل ابجد
452

آتنا

âtenâ

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
452
معنی اسم، معنای نام
به ما عطا کن

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟