آتنا

âtenâ

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
452
معنا
به ما عطا کن

آتنا

âtenâ

جنس
دختر
زبان
یونانی
معادل ابجد
452
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟