اطلاعات اسم آبینه

ریشه اسم آبینه

معادل ابجد اسم آبینه

معنی اسم آبینه

اسامی مشابه آبینه

افراد مشهور با اسم آبینه

اسم های هم آوا با آبینه

دختر

آبینه

âbine

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

68

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند آب

آبینه چطور اسمیه؟ رأی بده

آبینه اسم دوستته؟ بفرست براش


آبینه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟