اطلاعات اسم آبین

ریشه اسم آبین

معادل ابجد اسم آبین

معنی اسم آبین

اسامی مشابه آبین

افراد مشهور با اسم آبین

اسم های هم آوا با آبین

دختر

آبین

âbin

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

63

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند آب

آبین چطور اسمیه؟ رأی بده

آبین اسم دوستته؟ بفرست براش


آبین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟