اطلاعات اسم آبگین

ریشه اسم آبگین

معادل ابجد اسم آبگین

معنی اسم آبگین

اسامی مشابه آبگین

افراد مشهور با اسم آبگین

اسم های هم آوا با آبگین

دختر

آبگین

âbgin

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

83

معنی اسم، معنای نام

معنی

آمیخته با آب یا انباشته از آن

آبگین چطور اسمیه؟ رأی بده

آبگین اسم دوستته؟ بفرست براش


آبگین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟