اطلاعات اسم آبگل

ریشه اسم آبگل

معادل ابجد اسم آبگل

معنی اسم آبگل

اسامی مشابه آبگل

افراد مشهور با اسم آبگل

اسم های هم آوا با آبگل

دختر

آب‌گل

âbgol

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

53

معنی اسم، معنای نام

معنی

1. آبِ گل؛ 2. آب و گل

آبگل چطور اسمیه؟ رأی بده

آبگل اسم دوستته؟ بفرست براش


آبگل اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟