نام در اوستا

14 آبان 1399

 

مشهورترین نامی که در اوستا به چشم می‌خورد، نام اهورامزدا است که به‌عنوان ایزدی یکتا معرفی می‌شود. ستایش در اوستا همیشه با نام او آغاز می‌گردد. نخستین یشت که هرمزیشت نام دارد و یشت مختص ستایش اهورامزدا است، به معرفی ذات و گوهر او می‌پردازد. در این یشت، اهورامزدا نام‌های مختلف خود را که هرکدام، یک تجلّی از تجلّیات و وجهی از وجوه وجودی او محسوب می‌شوند، برمی‌شمرد. اهورا در این یشت، هفتادوچهار نام برای خود ذکر می‌کند. این نام‌های متعدّد اهورا در اوستای متأخّر همچون خرده‌اوستا به صدویک نام می‌رسند که در نیایش‌ها و سرودهای دینی به کار برده می‌شوند. ازآنجاکه نام، یکی از راه‌های شناخت ذات است، این نام‌ها و صفات برای شناخت هرچه‌بهتر اهورامزدا بسیار مفیدند. به بیان دیگر با بررسی این نام‌ها چیستی او بهتر درک می‌شود. مثلاً در بندی از یشت‌ها اهورا نام خود را این‌گونه معرفی می‌کند: «مقدس‌ترین فرد چاره‌بخش نام من است، چاره‌بخش‌ترین نام من است، پیشوا نام من است ... فرهمندترین نام من است. دوربین نام من است». این آوردن نام‌های متعدد در قالب صفات گوناگون شنونده را در درک عینی‌تر چیستی اهورا یاری می‌رساند. زرتشت نیز از اهورا می‌خواهد تا او را از راز نام‌هایش آگاه کند و او را به قدرت نهفته در آن نام‌ها بینا سازد: «زرتشت گفت ای اهورامزدای پاک، مرا از آن اسم خود که بزرگ‌تر و زیباتر و در روز پسین موثّرتر و نیرومندتر و چاره‌بخش‌تر و بهتر به خصومت دیوها و مردم غلبه‌کننده است آگاه ساز». اهورا اسامی مختلف خود را برای زرتشت بازگو می‌کند و آنگاه می‌گوید که این اسامی مانند اسلحه‌ای او را از مکر دیوان و تبهکاران و جادوگران محافظت می‌کند. در این پاره و پارۀ دیگر اوستا به‌خوبی نقش مقدس «نام» را می‌بینیم. در اینجا کلام مقدّس که همان نام اهورامزدا است، می‌تواند چون تعویذی برای محافظت از بدکاران و جادوان به کار برده شود. در هرمزدیشت فقرۀ ده تا دوازده، اهورامزدا به زرتشت می‌گوید که نامش غلبه‌کننده بر دیوان و جادوان و ستمکاران است و به او توصیه می‌کند این نام‌ها را روزان و شبان تکرار کند، زیرا در راه مبارزه با بدکرداران، نام اهورا، پشتیبان و تکیه‌گاه است.

قدرت نام اهورا تنها به مبارزه با بدی خلاصه نمی‌شود. در اردیبهشت یشت، فقرۀ 6، برای درمان و شفا سه روش ذکر شده که بهترین درمان، درمان به‌وسیلهٔ کلام مقدّس (نام اهورا) است: «کسی (از طبیبان) به‌واسطهٔ اشا معالجه کند، کسی به‌واسطهٔ قانون شفا بخشد، کسی با کارد علاج نماید، کسی با گیاه درمان کند، کسی با کلام  (نام) مقدس شفا دهد. در میان درمان‌بخشان، درمان‌بخش‌ترین کسی است که با کلام شفا دهد.». این تقدّس کلام، ریشهٔ باستانی دارد و در نزد اقوام دیگر نیز دیده می‌شود. مصریان باستان اعتقاد داشتند سخن خدا جهان را آفریده و نخستین خدا اعتقاد داشته که بر اثر نیروی نامش پا به عرصه وجود گذاشته است. در آغاز نام بود که همه هستی ازجمله خود خدا را خلق کرد. بنا به روایت‌های هندی نیز سخن دارای نیرویی سحرآمیز است که می‌تواند دانایی را از اندیشه به عمل درآورد. این نیروی جادویی که «منتره» نامیده می‌شود در وداها و در ادبیات هندی نمایانگر کلام مقدس است و شفای بیماران و راندن دیوان و موجودات زیان‌آور از نیروهای خاص آن است.

نکتهٔ دیگر تقدّم زمانی خلق وجودی نام قبل از خلق کالبد بر زمین است که در گزیده‌های زادسپرم در مورد زرتشت آمده است: «نام زرتشت سیصد سال پیش از هم‌پرسگی او (با هرمزد) بر زمین خوانده شد.». این نوع خلقت از الگوهای اساطیری است که در تقدّس نام و باورهای کهن ریشه دارد و این الگو در ادیان دیگر نیز تکرار شده است. در جایی دیگر اهورامزدا، درک و شناخت نام امشاسپندان را مرحله‌ای از مراحل سه‌گانهٔ شناخت می‌داند و نام ایشان را اولین پلهٔ معرفت به ذات آنان معرفی می‌کند: «نام امشاسپندان به دیدار ایشان بهتر و ایشان را فرمان‌برداری از همه برتر». این تقدس نام امشاسپندان تا بدان حد است که برخی از روزهای ماه به نام آن‌ها نام‌گذاری شده است. البته در اوستا به غیر از نام اهورا و امشاسپندان و ایزدان به نام‌های باستانی دیگری نیز برمی‌خوریم ازجمله یشت‌ها اطلاعات باارزشی در مورد نام‌های شاهان و پهلوانان ایرانی و غیرایرانی و معانی و صفات آن‌ها به ما می‌دهد. همچنین در آبان‌یشت بزرگ‌ترین مسئله‌ای که موردتوجه قرار گرفته، اسامی عده‌ای از شاهان و پهلوانان تورانی و ایرانی و موضوعات مرتبط با آن‌هاست مانند: هوشنگ، گرشاسب، اغریرث، هنگ افراسیاب، لهراسب، گشتاسپ، جاماسب و... . در بسیاری از این نام‌های اساطیری، نشانی از اسب می‌بینیم که به احتمال زیاد توتم ایرانیان بوده است. این پسوند اسب با نام نیاکان زرتشت نیز همراه است، مثل پوروشَسب پسر پئیتَرسب پسر ائورودسب (تند اسب) پسر هئچَت اسب؛ هرچند نام نیاکان زرتشت همانند سایر قهرمانان اساطیر ایران، نامی تاریخی نیست.


منبع مجلۀ مطالعات ایرانی
برچسب‌ها ایران باستان اوستا نام‌های اوستا اهورامزدا