تناسب‌های زبانی در نام‌گذاری دوقلوها

‏20 تیر 1399‏

 

شباهت‌های ظاهری دوقلوها باعث می‌شود والدین در انتخاب نام آن‌ها تناسب‌ها و مشابهت‌هایی را در نظر بگیرند. این تناسب‌ها را که، ‏در ارتقای جلوۀ ‏موسیقایی و هماهنگی نام‌ها نقش مهمی ‏ایفا می‌کنند، می‌توان براساس واج، هجا، اجزا، و معنا طبقه‌بندی کرد.

1. واج

آغاز

مهدی، مینا؛ محیا، مهتاب؛ سوگند، سبحان؛ سنا، ستایش؛ بابک، باران؛ پریسا، پری‌ناز.
 

پایان

هومن، آرون؛ شهاب، راغب؛ ایرج، سراج؛ دادار، رادمهر.
 

2. هجا

آغاز

آرمین، آرمان؛ بهداد، بهراد؛ ‏رادان، رادین؛ روژین، روژان؛ ساسان، سامان؛ سنا، سما، شیوا، شیما؛ فرزین، فردین؛ نیما، نیکا؛ یسنا، یسرا؛ مینا، مینو.
 

پایان

نیما، شیما؛ پوریا، پریا؛ هیلدا، گیلدا؛ فرزاد، بهزاد؛ پاک‌زاد، پری‌زاد؛ السانا، رکسانا؛ دینا، دیانا؛ حنانه، ریحانه.
 

تعداد

یک‌هجایی: رز، سام
دوهجایی: آرش، آوا
سه‌هجایی: ترنم، تبسم
چهارهجایی:‏ امیرعلی، امیررضا
پنج‌هجایی:‏ ‏فاطمه‌زهرا، امیرمحمد
شش‌هجایی:‏ ‏یاسمین‌فاطمه، نازنین‌رقیه

 

3. اجزا

جزء اول

امیرعباس، امیرمحمد؛ محمدطاها، محمدپارسا؛ یاسمین‌فاطمه، یاسمین‌زهرا؛ نازنین‌رقیه، نازنین‌زینب؛ حسین‌رضا، حسین‌علی؛ فاطمه‌سیما، فاطمه‌حورا؛ زیباچهر، زیبادخت.
 

جزء دوم

امیرمحمد، امین‌محمد؛ امیررضا، امیدرضا؛ فاطمه‌زهرا، عارفه‌زهرا؛ امیرحسام، محمدحسام؛ محمدخسرو، امیرخسرو؛ امیرمهدی، محمدمهدی؛ آمنه‌سادات، مهدیه‌سادات.
 

4. معنا

مذهب

نام/ لقب پیامبر اسلام: محمد، مصطفی
نام/ لقب امام اول شیعیان: علی، مرتضی
نام/ لقب دختر پیامبر اسلام: فاطمه، زهرا
نام فرزندان امام اول شیعیان: حسن، حسین
نام فرزندان امام اول شیعیان: ابوالفضل، حسین
نام فرزندان امام اول شیعیان: حسین، زینب
نام فرزندان امام سوم شیعیان: علی‌اصغر، علی‌اکبر
نام فرزندان حضرت یعقوب: بنیامین، یوسف
نام سوره‌های قرآن: طاها، ضحا
 

طبیعت

شقایق، شکوفه؛ مینا، مریم؛ لاله، لادن؛ ساحل، صدف؛ سپهر، سهیل؛ ستاره، سما؛ ساغر، صهبا؛ پروانه، پرستو؛ نارنج، ترنج.
 

فرهنگ

آریا، آرین؛ یزدان، یسنا؛ کورش، داریوش؛ ترنّم، ترانه.

منبع فصلنامۀ پژوهشگران فرهنگ، شمارۀ ۳۶ (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)
برچسب‌ها نام‌گذاری دوقلوها تناسب‌های زبانی